Požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií - studijní materiál

1 Energetická koncepce

Je úzko spojená se zákonem Hlava II zákona 406/2000 Sb. v platném znění definuje ENERGETICKOU KONCEPCI, které může být:

 • Statní energetická koncepce
 • Uzemní energetická koncepce

Státní energetická koncepce – je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo.  Zároveň musí zabezpečit´t nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva.

Je závazná, schvaluje jí na návrh Ministerstvo průmyslu a obchodu vláda. Naplňování SEI vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. 

18. května byla schválená vládou ČR aktualizovaná verze Statní energetické koncepce na období 25 let.

Důležitým dokumentem, který upřesňuje státní energetickou koncepci České republiky je vyhlášený Národní akční plán.

Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyhodnocení státní energetické koncepce poskytuje bezplatně ministerstvu, pokud je k tomu vyzván, ústřední orgán státní správy, vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích.

Státní energetická koncepce je podkladem pro politiku územního rozvoje.

Obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení stanoví vláda nařízením.

Územní energetická koncepce - stanoví cíle, nástroje a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství v tomto území s výhledem na delší období. Vychází ze státní energetické koncepce.

Úloha Uzemní energetická koncepce:

 • jé povinná pro územní obvod kraj a hlavní město Praha
 • Územní energetickou koncepci může, pokud se není povinná pro (pro svůj uzemní obvod kraj a hlavní město Prahu), přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního města Prahy. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem nebo hlavním městem Prahou.
 • v širších územních souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování
 • je podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního plánu*
 • stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce
 • vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. 
 • obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. 
 • vyhodnocuje ukazatele bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. 
 • v širších územních souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování
 • zpracovává se na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce a jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město Praha.
 • Obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o uplatňování územní energetické koncepce stanoví vláda nařízením.

* územní plán - jedná se o druh dokumentace, která má za cíl racionalizace uspořádaní území v krajině. Jednoduše řečeno jedná se o klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné.


(Návrh územní energetické koncepce zpracovaný podle odstavce 3 posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí, zda návrh územní energetické koncepce splňuje požadavky tohoto zákona a je v souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své stanovisko do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem územní energetické koncepce souhlasí).


Závěr:

Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let. Zároveň musí zabezpečit´t nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva.

Územní energetická koncepce vytváří budoucí podmínky pro  hospodárné nakládání s energií v příslušném území  a to počínaje krajem, mikroregionem až po  města a obce.