Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem - studijní materiály

3 Teplo

Trh s teplem

Situace na trhu v teplárenství je složitější, než je tomu u zemního plynu a a elektrické energie. Důvodem je obtížná propojitelnost teplovodních systémů. Během dopravy se v teplárenské soustavě topné médium logicky ochlazuje, čímž se snižuje jeho účinnost. Není tedy technicky možné vytvořit celorepublikovou síť rozvodů tepla. Tento fakt omezuje možnosti změny dodavatele tepla i v takovém případě, kdy je výroba oddělena od distribuce.


Cena tepla

Základem ceny tepla jsou v podstatě 3 položky: ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.

Cena tepla je ve většině případu  jednosložková nebo dvousložková.

Jednosložková cena – vypočítá se  ze součtu všech oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a daně z přidané hodnoty, který se vydělí počtem dodaných GJ tepla. Výsledkem je jednosložková cena v Kč/GJ. Jednosložková cena je v případě velmi chladného počasí výhodnější pro dodavatele, v případě velmi teplého počasí zase pro odběratele. 

Dvousložková cena nabízí spravedlivější způsob vyúčtování služeb, které výkyvy počasí nedokážou tolik ovlivnit ve prospěch odběratele či dodavatele tepla.  

Cena tepelné energie je regulována formou tzv. věcně usměrněných cen, je dodavatel zavázán dodržovat následující postup: 

V průběhu regulovaného (kalendářního) roku platí odběratelé dodanou tepelnou energii ve výši tzv. předběžných cen tepelné energie, které obsahují předpokládanou (očekávanou) výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, předpokládanou (očekávanou) výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk a DPH v zákonné výši. 

Po ukončení regulovaného (kalendářního) roku provede dodavatel tepla tzv. výslednou kalkulaci ceny, která obsahuje skutečnou výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, skutečnou výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk, DPH a skutečné množství dodané tepelné energie za regulovaný rok. Provedením výsledné kalkulace jsou získány tzv. výsledné ceny tepelné energie, na základě kterých dodavatel provede vyúčtování dodané tepelné energie za uplynulý kalendářní rok s jednotlivými odběrateli. 

Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie platným pro příslušný kalendářní rok.

Vyúčtování dodávky tepelné energie se provádí nejméně jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem zúčtovacího období (za kalendářní rok- nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku).

Vyúčtování dodávky tepelné energie musí byt provedeno pro každé odběrné místo a musí obsahovat

 • datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období
 • celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období včetně uvedení postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo výměny měřicího zařízení,
 • cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, 
 • výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na jednotku tepelné energie,
 • údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie
 • výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za zúčtovací období nebo vyčíslení podílu odběrného místa na nákladech za dodávku tepelné energie při společném měření množství dodané tepelné energie pro více odběrných míst,
 • údaje o množství tepelné energie spotřebovaném odběratelem tepelné energie v odběrném místě ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud dodavatel tepelné energie do odběrného místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; informace o množství tepelné energie ve zúčtovacích obdobích se poskytuje alespoň jednou za kalendářní rok v takové podobě, která umožňuje srovnání roční spotřeby tepelné energie.


Př. faktury za teplo

Jak je vidět v hlavičce jsou uvedeny kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ- jako je uveden odběratel, rovněž je známo kdo je dodavatelem. 


Vyučování odběru energie - jedná se o celkové množství a dohodnutou částku za 1GJ za dané vyučovací období.

Částka k úhradě, a další doplňující informace vztahující se k dodavateli tepla (informace obecného charakteru).


Subjekty trhu 

Subjekty působící na trhu s teplem a jejich funkce:

 • Energetický regulační úřad -  úřad byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Řeší, udělení, změně nebo zrušení licence, regulace cen podle zvláštní právních předpisů, obsah ekonomických údajů a postupů pro regulaci cen,  podmínky připojení a dodávek pro zákazníky, pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb, výnosů z vloženého kapitálu, atd
 • Výrobce tepelné energie - rozumíme provozovatele energetického zařízení (výtopna, teplárna), dodávajícího tepelnou energii do sítě, tvořící součást teplofikační soustavy dané oblasti. Výrobce je povinen zajistit dodávku tepla, pokud je to technicky možné, každému odběrateli, který o to požádá a je to v souladu s územní energetickou koncepcí, má přípojku a tepelný spotřebič v souladu s technickými předpisy a  splňuje podmínky místa, způsobu a termínu připojení
 • Provozovatel tepelného rozvodného zařízení - Rozvodné tepelné zařízení je tvořeno tepelnými sítěmi, výměníkovými (předávacími) a čerpacími stanicemi, měřící, ochrannou, řídící,zabezpečovací, informační a telekomunikační technikou.Držitel licence na rozvod je povinen zajistit dodávku tepla každému odběrateli, který o to požádá a dodávka je v souladu s územní energetickou koncepcí a který splňuje podmínky místa, způsobu a termínu připojení
 • Zákazník - fyzická či právnická osoba, která má právo připojení k teplofikační soustavě a na dodávku tepelné energie ve stanovené kvalitě za věcně usměrňované ceny.