Print bookPrint book

Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem - studijní materiály

Site: moodle.baolab.cz
Course: Kurz komunálního energetika
Book: Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem - studijní materiály
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 26 May 2024, 1:44 PM

1 Elektřina

Trh s elektřinou

Otevření trhu s elektřinou v Evropě bylo zahájeno přijetím směrnice Evropského parlamentu a rady 96/92/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, která byla zakomponována do energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (Energetický zákon). 

Energetický zákon definoval harmonogram otevření trhu s elektřinou v několika etapách, a to dle velikosti spotřeby elektřiny konečných zákazníků. Trh s elektřinou byl pro všechny odběratele včetně domácností otevřen 1. ledna 2006. Od tohoto data si odběratelé elektřiny z hladiny VVN, VN a NN mohou zvolit dodavatele elektrické energie.

Území ČR je rozděleno do 3 distribučních oblastí (níže obr.), a každou oblast má na starosti jiný distributor.
Jak je vidět  PRE Distribuce, a.s. má pod svými křídly největší část území ČR.


Fakturace

Faktura se skládá ze dvou částí:

 • regulovaných 
 • neregulovaných poplatků.

Velikost neregulovaných poplatků závisí na situaci na trhu a obchodní politice dodavatele. Jedná se o platby za odebraný plyn, tedy za to co domácnost skutečně spotřebovala. 

Druhou část, tzv. regulovanou, tvoří platby za distribuci, přepravu a služby operátora trhu. Kolik zákazník zaplatí, se odvíjí nejen od příslušnosti ke konkrétní distribuční soustavě, ale také podle množství odebrané energie. Výši poplatků dopředu stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svých cenových rozhodnutích. Nastavené hodnoty platí pro celý kalendářní rok. Dokument o cenovém rozhodnutí je volně přístupný jak na oficiálním webu ERÚ, tak i na stránkách jednotlivých distributorů. 


Př. faktury za elektrickou energii

Dále se tam nachází kontaktní údaje jak na vás jako odběratele, tak hlavně na dodavatele (kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ).

Každá faktura musí byt uhrazena do určitého data. Pro úplnost se dozvíte také datum vystavení faktury a zdanitelného plnění, o jaké fakturační období se jedná a samozřejmě celkovou spotřebu.
Aby nedošlo k omylu, a vyhnuli jsme se nepříjemnostem, musí být opět identifikováno odběrné místo pomocí speciálního čísla, adresa a EAN kódu.

Údaje o měřícím zařízení – zde se dozvíme číslo elektroměru, způsob odečtu, spotřebu, počáteční a konečný stav. Měří se v kilowatthodinách. 

VT a NT- jedná se o vysoký a nízký tarif (Jsou to dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u dvoutarifových produktů. U jednotarifových produktů je veškerá spotřeba účtována ve VT).

Zúčtované částky celkem

V tomto rozpisu jsou uvedeny ceny elektřiny podle způsobu, jakým funguje trh s elektřinou. Dodávku elektřiny zajišťuje více účastníků trhu najednou a cenové položky vyjadřují jejich jednotlivé podíly.

Způsob vyúčtování dodávky elektřiny přesně určuje energetická legislativa ČR. Podle ní vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkům, kteří odebírají elektřinu ze sítí nízkého napětí, musí vždy obsahovat samostatný údaj o ceně za distribuci, o ceně systémových služeb, o výši vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za činnost společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s. Uvedené složky ceny určuje stát.

Pokud provozovatel distribuční soustavy vlastní také licence k obchodování s elektřinou, obsahuje tento rozpis služeb i samostatný údaj o ceně silové elektřiny. Tuto část ceny může PRE ovlivnit. 

Obchod s elektřinou

Položka uvádí součet nákladů spojených s dodávkou elektřiny od obchodníka s elektřinou, tedy součet ceny silové elektřiny, poplatku za odběrné místo a daně. Pokud je zákazníkovi fakturován produkt pro podporu ekologické výroby elektřiny PREKO, součet v části Obchod s elektřinou zahrnuje také položku PREKO. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a částky jsou uvedeny bez DPH.

Distribuční služby  např. PRE Distribuce a.s.

Položka uvádí součet fakturovaných složek spojených s dodávkou elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy.

Regulované služby

Položka uvádí součet fakturovaných složek spojených s dodávkou elektřiny od poskytovatelů regulovaných služeb (cenu stanovuje Energetický regulační úřad), a nejsou tedy předmětem volného obchodování na trhu s elektřinou. 

PRE jako dodavatel je nemůže nijak určovat ani ovlivnit. Ve vyúčtování spotřeby elektřiny zákazníkům připojeným k sítím nízkého napětí musí být tyto složky vyčísleny samostatně.


Subjekty trhu

Na trhu s elektřinou působí několik subjektu. Jejich postavení a vzájemná propojitelnost je znázorněno na následujícím obr.


Subjekty působící na trhu s elektřinou a jejich funkce:

 • Výrobci elektřiny -Výrobce elektrické energie musí mít na tuto činnost udělenou licenci. Výrobce má právo na připojení k síti, pokud splňuje dané podmínky, dále právo na přepravu vyrobené elektřiny a její prodej dalším subjektům. Kromě prodeje elektřiny obchodníkům může výrobce poskytovat tzv. podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy – jedná se o zvýšení nebo snížení dodávky energie na pokyn dispečinku, který těmito zásahy reguluje rovnováhu v soustavě
 • Provozovatel přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) - Provozovatel přenosové soustavy spravuje přenosovou soustavu, čímž se rozumí vedení na napěťových hladinách 400kV, 220kV a vybrané vedení 110kV. Na tuto činnost též potřebuje licenci, která například v ČR může být udělena pouze jednomu subjektu. V ČR je to již zmiňovaná společnost ČEPS a. s. Jak již bylo řečeno dříve, další povinností tohoto subjektu je dispečerské řízení elektroenergetické soustavy na daném území.
 • Provozovatelé distribučních soustav - (Fyzická či právnická osoba). Provozovatel distribuční soustavy též potřebuje licenci pro svoji činnost. Provozovatel se stará o distribuci elektrické energie ke konečným spotřebitelům a řídí její kvalitu tak, aby odpovídala zákonu. V českém prostředí máme tři hlavní distribuční provozovatele:
  - ČEZ Distribuce, a. s.
  - E.ON Distribuce, a. s.
  - PRE distribuce, a. s.
 • Operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.) - Akciová společnost ve vlastnictví České republiky, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence udělené ERÚ podle energetického zákona. Konkrétně OTE zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.
 • Obchodníci s elektřinou - Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou. Obchodník s elektrickou energií musí ke své činnosti také vlastnit licenci. Obchodník obchoduje na velkoobchodním i maloobchodním trhu a jeho cílem je samozřejmě maximalizace zisku. Zároveň musí obchodní transakce ohlašovat operátorovi trhu.
 •  - Burza organizuje trh s elektřinou a usnadňuje jejím zákazníkům pohodlnější a rychlejší obchodování s elektřinou. V ČR působí jako burza společnost PXE a. s
 • Zákazníci - Odběratel spotřebovává elektrickou energii ze sítě na základě smlouvy s obchodníkem. Odběratel má ze zákona právo na dodávku energie v odpovídající kvalitě


Dodávka elektřiny je rozdělena na dvě části:

 • Distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu elektřiny do odběrného místa zákazníka; cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.
 • Silová elektřina – je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo zákazníka individuální.


Důležité pojmy:

Distribuční soustava - Jedná se o vzájemně propojený soubor (dříve lokálních) vedení a s nimi přidruženými zařízeními, které vedou od přenosové soustavy k zákazníkovi. Napěťová hladina je od 110 kV po 400 V. Některé vedení o napětí 110 kV jsou součástí přenosové soustavy, proto rozhodovat o náležitosti k soustavě podle napětí může být zavádějící.

Distribuční soustava slouží k zajištění distribuce elektřiny na území ČR. Mezi prvky DS se řadí systémy měřící, ochranné, zabezpečovací, řídící a informační. Distribuční soustava v ČR je rozdělena do tří oblastí, které jsou dány svojí polohou. Provozovateli jsou jak už bylo zmíněno na začátku,tyto tři akciové společnosti: ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE distribuce.


2 Plyn

Trh s plynem 

Od 1. ledna 2007 došlo k plnému otevření energetického trhu. Začali vznikat dodavatelské a distribuční společnosti. 

Trh se zemním plynem je v České republice plně liberalizován, všichni zákazníci si tak mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu.

Aby mohli prodávat plyn i obchodníci, kteří nemají vlastní distribuční soustavu, byla distribuce oddělena od prodeje samotného plynu (podobně jako u elektřiny). Zároveň je zákonem nařízeno, že majitelé a provozovatelé distribučních soustav musejí tyto poskytnout obchodníkům. Obchodovat s plynem smějí pouze subjekty s patřičným oprávněním – licencí. 

Pokud si tedy zákazník vybere jiného dodavatele, než toho, na jehož distribuční soustavu je napojen, má distribuci zaručenou zákonem.

Území ČR je rozděleno do 3 distribučních oblastí (níže obr.), a každou oblast má na starosti jiný distributor.


Jak je vidět  RWE má pod svými křídly největší část území ČR.

Ke změně došlo v průběhu listopadu 2013 kde společnost RWE sloučila regionální distribuční oblasti do jedné RWE GasNet. V důsledku sloučení dochází ke sjednocení cenové hladiny. 


Cena plynu

Cena plynu se skládá z regulované složky (přeprava a distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a z neregulované složky ceny za energii plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity plynu, cenu za strukturování dodávky plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů, uskladněním plynu v zásobnících na plyn) a obchodní marži Dodavatele. Regulované ceny jsou pevné a neměnné, jejich výši nemůže zákazník žádným způsobem ovlivnit. Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří až 70 % výsledné ceny dodávky zemního plynu, může zákazník ovlivnit právě volbou svého nového Dodavatele.


Př. faktury za zemní plyn

Hlavička


Jak je vidět v hlavičce jsou uvedeny kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ. Pravý sloupeček je pro vás zajímavější. Každá faktura má své unikátní číslo, podle kterého je možné ji dohledat. 

Za zmínku stojí také specifikace zákaznické skupiny. V uvedeném příkladu se jedná o vyúčtování domácnosti.


Vysvětlení faktury


Následuje slovní vysvětlení faktury s popisem skutečného odběru v m³ a MWh. 

Pro převod mezi jednotkami se využívá přepočtový koeficient tzv. spalné teplo. Podrobnější vzorec je vždy uveden na druhé straně vyúčtování.

Každá faktura musí obsahovat informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné. Zároveň musí být vymezeno zúčtovací období.


Detaily


Detail spotřeby slouží k dodatečné kontrole. Spotřeba se uvádí jak v m³, tak MWh. Zjistíte též počáteční či konečný stav plynoměru. Informace o tom, jakým způsobem proběhl odečet plynoměru, se maskuje pod nic neříkající kódy. V případě ukázkové faktury se jedná o varianty „03“ a „A“. Zkratka „03“ říká, že proběhl fyzický odečet pomocí načtení čárového kódu. Zatímco označení „A“ se používá pro automatický odhad.

Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. 

Spálením 1 m³ plynu ze dvou různých zdrojů může vzniknout rozdílné množství energie. Právě energetickou efektivitu udává spalné teplo. Průměrná hodnota 1 m³ = 10,55 kWh.

Poslední neznámou položkou v tabulce je přepočítací neboli objemový koeficient. Jedná se o číslo, které se používá k přepočtu objemu plynu naměřeného plynoměrem. Tato hodnota se mění v závislosti na teplotě a tlaku okolního prostředí. Právě přepočítací koeficient slouží jako korekce, aby nedocházelo k nepřesnostem ve vyúčtování.

Platba za služby operátora trhu - Konečné ceny plynu se skládají z více částí. Zjednodušeně se dá říct, že platíte nejen za odebranou energii, ale i za provoz přenosové soustavy. Právě poplatky za distribuci míří na údržbu plynovodní sítě. Ceny, napevno stanovuje Energetický regulační úřad. Patří sem i platby za služby operátora trhu.

Platba za ostatní služby dodávky - Komoditní složka ceny udává vaši skutečnou spotřebu. Množství spotřebované energie je vyjádřeno nejen v MWh, ale také v penězích. Stálý měsíční plat je paušál, který dodavateli automaticky platíte bez ohledu na spotřebu.

Obě položky spadají do tzv. neregulovaných poplatků. Jejich výši si určuje každý dodavatel sám na základě své obchodní strategie. Díky tomu dochází i k několika tisícovému cenovému rozpětí mezi společnostmi.

Daň ze zemního plynu - daň z přidané hodnoty platí pro všechny odběratele. 


Závěr


Závěrečná část obsahuje užitečné informace, kontakty na dodavatele i státní instituce. Pokud chcete reklamovat vyúčtování, najdete na úplném konci dokumentu náležité informace.


Subjekty trhu 

Na níže uvedeném obr.  jsou znázorněny účastníci trhu s plynem.


Subjekty působící na trhu s plynem a jejich funkce:

 • Výrobci - subjekty, které se zabývají těžbou zemního plynu a dodávají jej do plynárenské soustavy.
 • Provozovatel přepravní soustavy - Provozovatel přenosové soustavy je NET4GAS
 • Provozovatelé podzemního zásobníku plynu - v ČR působí tři provozovatelé zásobníku plynu.
  - RWE Gas Storage, s.r.o.
  - MND Gas Storage a.s.
  - SPP Starage
 • Oprávněný zákazník - jedná se o koncového spotřebitele. Jsou to všichni zákazníci. kteří odebírají zemní plyn, protože všichni již mají právo na volbu dodavatele dle vlastního výběru.


Pozn: 01.01.2016 vstoupila v platnost vyhláška č.349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

3 Teplo

Trh s teplem

Situace na trhu v teplárenství je složitější, než je tomu u zemního plynu a a elektrické energie. Důvodem je obtížná propojitelnost teplovodních systémů. Během dopravy se v teplárenské soustavě topné médium logicky ochlazuje, čímž se snižuje jeho účinnost. Není tedy technicky možné vytvořit celorepublikovou síť rozvodů tepla. Tento fakt omezuje možnosti změny dodavatele tepla i v takovém případě, kdy je výroba oddělena od distribuce.


Cena tepla

Základem ceny tepla jsou v podstatě 3 položky: ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.

Cena tepla je ve většině případu  jednosložková nebo dvousložková.

Jednosložková cena – vypočítá se  ze součtu všech oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a daně z přidané hodnoty, který se vydělí počtem dodaných GJ tepla. Výsledkem je jednosložková cena v Kč/GJ. Jednosložková cena je v případě velmi chladného počasí výhodnější pro dodavatele, v případě velmi teplého počasí zase pro odběratele. 

Dvousložková cena nabízí spravedlivější způsob vyúčtování služeb, které výkyvy počasí nedokážou tolik ovlivnit ve prospěch odběratele či dodavatele tepla.  

Cena tepelné energie je regulována formou tzv. věcně usměrněných cen, je dodavatel zavázán dodržovat následující postup: 

V průběhu regulovaného (kalendářního) roku platí odběratelé dodanou tepelnou energii ve výši tzv. předběžných cen tepelné energie, které obsahují předpokládanou (očekávanou) výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, předpokládanou (očekávanou) výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk a DPH v zákonné výši. 

Po ukončení regulovaného (kalendářního) roku provede dodavatel tepla tzv. výslednou kalkulaci ceny, která obsahuje skutečnou výši proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, skutečnou výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřený zisk, DPH a skutečné množství dodané tepelné energie za regulovaný rok. Provedením výsledné kalkulace jsou získány tzv. výsledné ceny tepelné energie, na základě kterých dodavatel provede vyúčtování dodané tepelné energie za uplynulý kalendářní rok s jednotlivými odběrateli. 

Dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie platným pro příslušný kalendářní rok.

Vyúčtování dodávky tepelné energie se provádí nejméně jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem zúčtovacího období (za kalendářní rok- nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku).

Vyúčtování dodávky tepelné energie musí byt provedeno pro každé odběrné místo a musí obsahovat

 • datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období
 • celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období včetně uvedení postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo výměny měřicího zařízení,
 • cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, 
 • výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na jednotku tepelné energie,
 • údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie
 • výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za zúčtovací období nebo vyčíslení podílu odběrného místa na nákladech za dodávku tepelné energie při společném měření množství dodané tepelné energie pro více odběrných míst,
 • údaje o množství tepelné energie spotřebovaném odběratelem tepelné energie v odběrném místě ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud dodavatel tepelné energie do odběrného místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; informace o množství tepelné energie ve zúčtovacích obdobích se poskytuje alespoň jednou za kalendářní rok v takové podobě, která umožňuje srovnání roční spotřeby tepelné energie.


Př. faktury za teplo

Jak je vidět v hlavičce jsou uvedeny kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ- jako je uveden odběratel, rovněž je známo kdo je dodavatelem. 


Vyučování odběru energie - jedná se o celkové množství a dohodnutou částku za 1GJ za dané vyučovací období.

Částka k úhradě, a další doplňující informace vztahující se k dodavateli tepla (informace obecného charakteru).


Subjekty trhu 

Subjekty působící na trhu s teplem a jejich funkce:

 • Energetický regulační úřad -  úřad byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Řeší, udělení, změně nebo zrušení licence, regulace cen podle zvláštní právních předpisů, obsah ekonomických údajů a postupů pro regulaci cen,  podmínky připojení a dodávek pro zákazníky, pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb, výnosů z vloženého kapitálu, atd
 • Výrobce tepelné energie - rozumíme provozovatele energetického zařízení (výtopna, teplárna), dodávajícího tepelnou energii do sítě, tvořící součást teplofikační soustavy dané oblasti. Výrobce je povinen zajistit dodávku tepla, pokud je to technicky možné, každému odběrateli, který o to požádá a je to v souladu s územní energetickou koncepcí, má přípojku a tepelný spotřebič v souladu s technickými předpisy a  splňuje podmínky místa, způsobu a termínu připojení
 • Provozovatel tepelného rozvodného zařízení - Rozvodné tepelné zařízení je tvořeno tepelnými sítěmi, výměníkovými (předávacími) a čerpacími stanicemi, měřící, ochrannou, řídící,zabezpečovací, informační a telekomunikační technikou.Držitel licence na rozvod je povinen zajistit dodávku tepla každému odběrateli, který o to požádá a dodávka je v souladu s územní energetickou koncepcí a který splňuje podmínky místa, způsobu a termínu připojení
 • Zákazník - fyzická či právnická osoba, která má právo připojení k teplofikační soustavě a na dodávku tepelné energie ve stanovené kvalitě za věcně usměrňované ceny.

4 Vyhláška č. 210/2011 Sb.

Vyhláškou č. 210/2011 Sb.  se stanovuje rozsah, náležitostech a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb. Táto vyhláška definuje obsah příloh faktur jak pro maloodběratelé také pro velkoodběratelé.