Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem - studijní materiály

1 Elektřina

Trh s elektřinou

Otevření trhu s elektřinou v Evropě bylo zahájeno přijetím směrnice Evropského parlamentu a rady 96/92/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, která byla zakomponována do energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (Energetický zákon). 

Energetický zákon definoval harmonogram otevření trhu s elektřinou v několika etapách, a to dle velikosti spotřeby elektřiny konečných zákazníků. Trh s elektřinou byl pro všechny odběratele včetně domácností otevřen 1. ledna 2006. Od tohoto data si odběratelé elektřiny z hladiny VVN, VN a NN mohou zvolit dodavatele elektrické energie.

Území ČR je rozděleno do 3 distribučních oblastí (níže obr.), a každou oblast má na starosti jiný distributor.
Jak je vidět  PRE Distribuce, a.s. má pod svými křídly největší část území ČR.


Fakturace

Faktura se skládá ze dvou částí:

 • regulovaných 
 • neregulovaných poplatků.

Velikost neregulovaných poplatků závisí na situaci na trhu a obchodní politice dodavatele. Jedná se o platby za odebraný plyn, tedy za to co domácnost skutečně spotřebovala. 

Druhou část, tzv. regulovanou, tvoří platby za distribuci, přepravu a služby operátora trhu. Kolik zákazník zaplatí, se odvíjí nejen od příslušnosti ke konkrétní distribuční soustavě, ale také podle množství odebrané energie. Výši poplatků dopředu stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svých cenových rozhodnutích. Nastavené hodnoty platí pro celý kalendářní rok. Dokument o cenovém rozhodnutí je volně přístupný jak na oficiálním webu ERÚ, tak i na stránkách jednotlivých distributorů. 


Př. faktury za elektrickou energii

Dále se tam nachází kontaktní údaje jak na vás jako odběratele, tak hlavně na dodavatele (kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ).

Každá faktura musí byt uhrazena do určitého data. Pro úplnost se dozvíte také datum vystavení faktury a zdanitelného plnění, o jaké fakturační období se jedná a samozřejmě celkovou spotřebu.
Aby nedošlo k omylu, a vyhnuli jsme se nepříjemnostem, musí být opět identifikováno odběrné místo pomocí speciálního čísla, adresa a EAN kódu.

Údaje o měřícím zařízení – zde se dozvíme číslo elektroměru, způsob odečtu, spotřebu, počáteční a konečný stav. Měří se v kilowatthodinách. 

VT a NT- jedná se o vysoký a nízký tarif (Jsou to dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u dvoutarifových produktů. U jednotarifových produktů je veškerá spotřeba účtována ve VT).

Zúčtované částky celkem

V tomto rozpisu jsou uvedeny ceny elektřiny podle způsobu, jakým funguje trh s elektřinou. Dodávku elektřiny zajišťuje více účastníků trhu najednou a cenové položky vyjadřují jejich jednotlivé podíly.

Způsob vyúčtování dodávky elektřiny přesně určuje energetická legislativa ČR. Podle ní vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkům, kteří odebírají elektřinu ze sítí nízkého napětí, musí vždy obsahovat samostatný údaj o ceně za distribuci, o ceně systémových služeb, o výši vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za činnost společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s. Uvedené složky ceny určuje stát.

Pokud provozovatel distribuční soustavy vlastní také licence k obchodování s elektřinou, obsahuje tento rozpis služeb i samostatný údaj o ceně silové elektřiny. Tuto část ceny může PRE ovlivnit. 

Obchod s elektřinou

Položka uvádí součet nákladů spojených s dodávkou elektřiny od obchodníka s elektřinou, tedy součet ceny silové elektřiny, poplatku za odběrné místo a daně. Pokud je zákazníkovi fakturován produkt pro podporu ekologické výroby elektřiny PREKO, součet v části Obchod s elektřinou zahrnuje také položku PREKO. Sloupec Celkem CZK obsahuje výsledné částky po ocenění produktů zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Ceny a částky jsou uvedeny bez DPH.

Distribuční služby  např. PRE Distribuce a.s.

Položka uvádí součet fakturovaných složek spojených s dodávkou elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy.

Regulované služby

Položka uvádí součet fakturovaných složek spojených s dodávkou elektřiny od poskytovatelů regulovaných služeb (cenu stanovuje Energetický regulační úřad), a nejsou tedy předmětem volného obchodování na trhu s elektřinou. 

PRE jako dodavatel je nemůže nijak určovat ani ovlivnit. Ve vyúčtování spotřeby elektřiny zákazníkům připojeným k sítím nízkého napětí musí být tyto složky vyčísleny samostatně.


Subjekty trhu

Na trhu s elektřinou působí několik subjektu. Jejich postavení a vzájemná propojitelnost je znázorněno na následujícím obr.


Subjekty působící na trhu s elektřinou a jejich funkce:

 • Výrobci elektřiny -Výrobce elektrické energie musí mít na tuto činnost udělenou licenci. Výrobce má právo na připojení k síti, pokud splňuje dané podmínky, dále právo na přepravu vyrobené elektřiny a její prodej dalším subjektům. Kromě prodeje elektřiny obchodníkům může výrobce poskytovat tzv. podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy – jedná se o zvýšení nebo snížení dodávky energie na pokyn dispečinku, který těmito zásahy reguluje rovnováhu v soustavě
 • Provozovatel přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) - Provozovatel přenosové soustavy spravuje přenosovou soustavu, čímž se rozumí vedení na napěťových hladinách 400kV, 220kV a vybrané vedení 110kV. Na tuto činnost též potřebuje licenci, která například v ČR může být udělena pouze jednomu subjektu. V ČR je to již zmiňovaná společnost ČEPS a. s. Jak již bylo řečeno dříve, další povinností tohoto subjektu je dispečerské řízení elektroenergetické soustavy na daném území.
 • Provozovatelé distribučních soustav - (Fyzická či právnická osoba). Provozovatel distribuční soustavy též potřebuje licenci pro svoji činnost. Provozovatel se stará o distribuci elektrické energie ke konečným spotřebitelům a řídí její kvalitu tak, aby odpovídala zákonu. V českém prostředí máme tři hlavní distribuční provozovatele:
  - ČEZ Distribuce, a. s.
  - E.ON Distribuce, a. s.
  - PRE distribuce, a. s.
 • Operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.) - Akciová společnost ve vlastnictví České republiky, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence udělené ERÚ podle energetického zákona. Konkrétně OTE zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.
 • Obchodníci s elektřinou - Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou. Obchodník s elektrickou energií musí ke své činnosti také vlastnit licenci. Obchodník obchoduje na velkoobchodním i maloobchodním trhu a jeho cílem je samozřejmě maximalizace zisku. Zároveň musí obchodní transakce ohlašovat operátorovi trhu.
 •  - Burza organizuje trh s elektřinou a usnadňuje jejím zákazníkům pohodlnější a rychlejší obchodování s elektřinou. V ČR působí jako burza společnost PXE a. s
 • Zákazníci - Odběratel spotřebovává elektrickou energii ze sítě na základě smlouvy s obchodníkem. Odběratel má ze zákona právo na dodávku energie v odpovídající kvalitě


Dodávka elektřiny je rozdělena na dvě části:

 • Distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu elektřiny do odběrného místa zákazníka; cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.
 • Silová elektřina – je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo zákazníka individuální.


Důležité pojmy:

Distribuční soustava - Jedná se o vzájemně propojený soubor (dříve lokálních) vedení a s nimi přidruženými zařízeními, které vedou od přenosové soustavy k zákazníkovi. Napěťová hladina je od 110 kV po 400 V. Některé vedení o napětí 110 kV jsou součástí přenosové soustavy, proto rozhodovat o náležitosti k soustavě podle napětí může být zavádějící.

Distribuční soustava slouží k zajištění distribuce elektřiny na území ČR. Mezi prvky DS se řadí systémy měřící, ochranné, zabezpečovací, řídící a informační. Distribuční soustava v ČR je rozdělena do tří oblastí, které jsou dány svojí polohou. Provozovateli jsou jak už bylo zmíněno na začátku,tyto tři akciové společnosti: ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE distribuce.