Postup při nákupu energií z hlediska veřejného zadavatele - studijní materiál

Při nákupu energií je potřeba  dodržet postupy definované zákonem o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb.), který nám nabízí mnoho postupu a způsobu.

Pozn: Veřejný zadavatel (Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo její příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba) se při nákupu energií řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Existují tři možnosti způsoby na nákup elektrické energie:

 1. Nákup elektřiny prostřednictvím komoditní burzy - nejjednodušší nákup
 2. Zadávací řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách
 3. Nákup, resp. způsob hodnocení nabídek, prostřednictvím elektronické aukce - Hodnocení může být prováděno v několika na sebe navazujících kolech, ve kterých uchazeči na základě jim sdělených informací postupně zlepšují své návrhy. Elektronickou aukci je možné realizovat pouze za použití elektronických prostředků, což předpokládá, že zadavatel tyto prostředky má k dispozici, popř. využije služeb poskytovatele těchto služeb. 

Obchodování s oběma energiemi (elektrická energie a plyn) pro konečné odběratele není v ČR žádnou novinkou. Moderním trendem je obchodování s nimi na burzovním trhu a s tím spojený přínos pro veřejné zadavatele. Podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách může být veřejná zakázka na dodávky zadána v jednacím řízení bez uveřejnění mimo jiné též tehdy, pokud jde o dodávky nakupované na komoditní burze.

Zákon zde vychází ze skutečnosti, že je-li nákup realizovaný na komoditní burze, je výběrové řízení  už ze samého principu transparentní, protože je osloven trh v celé své šíři se zajištěním dostatečného počtu nabídek.

Burzovní mechanismy, centralizace poptávek a konkurenční prostředí mají jednoznačně příznivý vliv na vývoj kontrahovaných cen a objemy obchodů. Energetická burza ČMKBK se stala centrálním tržním místem, na němž jsou přítomni zejména velcí a střední odběratelé elektřiny a zemního plynu spolu s relevantními hráči na trhu s dodávkou těchto energií konečnému zákazníkovi.

Základní charakteristika burzovního systému:

 • Na burze s dlouhodobě vyvíjeným a kultivovaným trhem nakoupí odběratel objektivně vždy za nejlepší možnou cenu, jaké lze na trhu v době nákupu dosáhnout.
 • Burzovní obchodní systém je nástrojem pro efektivizaci a ekonomizaci veřejné správy zejména prostřednictvím podpory centralizace nákupu a jeho elektronizace:
  - zvětšení objemu poptávky vede k zlepšení nabídkových cen od dodavatelů;
  - dochází k úsporám administrativních nákladů při výběru dodavatele elektřiny.
 • Využití burzovního elektronického systému umožňuje dokonalou soutěž dodavatelů.
 • Dochází k efektivnímu oslovení celého trhu, tj. všech potenciálních dodavatelů, v jeden okamžik, čímž je také zajištěna transparentnost obchodů.
 • Rychlosti procesu nákupu je dosaženo využitím standardizovaných postupů, které jsou vzhledem k burzovnímu mechanismu obchodování podstatně rychlejší než při běžném postupu podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Proces nákupu je zajištěn optimálním legislativním rámcem tvořeným zákonem o komoditních burzách, energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy a zákonem o veřejných zakázkách.
 • Po úspěšném střetu nabídky s poptávkou jsou burzou generovány smlouvy. Účastníkům obchodů tak odpadá náročná administrativa spojená s jejich uzavíráním.
 • Burzovní trh je už ze samého principu nejbezpečnějším prostředím pro obchodování, neboť je jištěn víceúrovňovým kontrolním a garančním systémem.


Postup pro rychlý nákup na burze

Proces nákupu elektřiny a zemního plynu na burze se skládá z několika snadno zvládnutelných kroků.

 • Zájemce se zkontaktuje s burzou, respektive s dohodcem, tj. členskou společností burzy, které burzovní komora udělila souhlas ke zprostředkování obchodů. 
 • Dohodce zájemci zajistí registraci a přípravu nákupu na burze.
 • ČMKBK i její dohodci disponují proškoleným personálem s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti energetiky, transparentních metod obchodování a kontraktace. 
 • Makléři dohodců jsou připraveni poskytnout zájemcům komplexní servis, včetně analýzy stávajících odběrů energií.

Každý je povinen v souvislosti se zadáváním (veřejné) zakázky povinen dodržet zásady:

 • transparentnosti
 • rovného zacházení
 • zákazu diskriminace

Burzovní mechanismy, centralizace poptávek a konkurenční prostředí mají jednoznačně příznivý vliv na vývoj kontrahovaných cen a objemy obchodů. Energetická burza ČMKBK se stala centrálním tržním místem, na němž jsou přítomni zejména velcí a střední odběratelé elektřiny a zemního plynu spolu s relevantními hráči na trhu s dodávkou těchto energií konečnému zákazníkovi.


Komoditní burzy v ČR

Nákupem energie se v české republice zabývají hlavně tyto dvě velké burzy.

 • Českomoravská komoditní burza Kladno   - působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví stala centrálním tržním místem, na němž jsou přítomni zejména velcí a střední odběratelé elektřiny a zemního plynu spolu s relevantními hráči na trhu s dodávkou těchto energií konečnému zákazníkovi
 • POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.   - která kopíruje burzu Lipskou, za kterou ji nakupují velcí dodavatelé registrovaní u OTE, a.s. (Operátor trhu energií) + marže obchodníka, kterou právě centrálně zadanou aukcí (= velký pákový efekt + konkurence významných obchodníků) minimalizujeme.  Byla založena v červenci 2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Je největším trhem s futures kontrakty na elektrickou energii s fyzickým a finančním vypořádáním ve střední a východní Evropě.


Závěr

Při nákupu energií jsou postupy definované zákonem o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb.), který nám nabízí širokou škálu postupu a způsobu.

Existují tři možnosti způsoby na nákup elektrické energie:

 • Nákup elektřiny prostřednictvím komoditní burzy - nejjednodušší nákup
 • Zadávací řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách
 • Nákup, resp. způsob hodnocení nabídek, prostřednictvím elektronické aukce- 

Ze zákona zde vychází ze skutečnosti, že je-li nákup realizovaný na komoditní burze, je výběrové řízení už ze samého principu transparentní, protože je osloven trh v celé své šíři se zajištěním  dostatečného počtu nabídek.

Last modified: Friday, 29 January 2016, 1:35 AM