Energetický management

1 Energetický management - studijní materiál

Energetický management je důležitý hlavně pro dosahování výrazných úspor energie.

Energetický management je soubor opatření k dosažení efektivního řízení a snižovaní spotřeby energie. Cílem je nepřetržité zvyšování efektivity provozu energetického hospodářství. 

Princip energetického managementu nejlépe popisuje norma ČSN EN ISO 50001:2012 pod názvem „systém managementu hospodaření s energií“ (v originále Energy Management Systém - EnMS). 

Zavedení energetického managementu v souladu s normou představuje neustálý proces sledování spotřeby energie v objektech a na zařízeních a její vyhodnocování, plánování a provádění úsporných opatření a ověřování jejich účinku. 

Energetický management má dva hlavní cíle:

 • Optimalizovat spotřebu energií a medií (neustále zlepšování technických vlastní budov, využití obnovitelných zdrojů energie)
 • Optimalizovat výroby či dodavky energií a médií 

Postupy energetického managementu jsou založeny na následujících činnostech:

 • Měření spotřeby energie
 • Stanovení a výpočet energetického potenciálu
 • Návrhy a realizace navržených opatření
 • Vyhodnocení spotřeby energie
 • Porovnání úspor (očekávaných a dosažených)

Energetický management plní ve shodě s obecným pojetím managementu tyto základní manažerské funkce, pomocí nichž řeší řídící činnosti: 

 • plánování
 • organizování
 • rozhodování (přikazování)
 • motivace (vedení lidí)
 • kontrola

 Základní informace které jsou potřebná pro energetický management jsou:

 • Charakteristika objektu, rok výstavby, rozsah technické náročnosti rekonstrukce, investiční náklady
 • Spotřeba tepelné energie
 • Spotřeba elektrické energie
 • Ceny paliv
 • Technický stav rozvodů
 • Provozní náklady
 • Počet osob objektu a provozní doba objektu

Na následujícím obr. je znázorněn obecný princip energetického managementu.


(zdroj: ČSN EN ISO 50001)

Hlavním cílem EnMS je snižovat energetickou náročnost.

S energií je nutné hospodařit a její spotřebu řídit tak, aby byla zvyšována ziskovost a konkurenceschopnost podnikání a aby byla zeslabována závažnost dopadů na životní prostředí.

Vyhodnocování a návrhy opatření

Vyhodnocováni je možné dvěma způsoby: 

 • automaticky
 • energetickým manažerem

Záleží na jednotlivých společnostech jaký způsob vyhodnocovaní si vyberou.

Energetický manažer musí zajistit sběr dat (o spotřebě), porovnávat výsledky a zjišťovat zda opatření vedou k očekávaným cílům, připravovat podklady pro vedení,  navrhovat případně nutná návrhy opatření případná školení, zajistit rozvoj energetického hospodářství…

 

Pak přichází prostor pro formulaci nových návrhů opatření a doporučení.

Nástroje využívané pro podporu energetického managementu jsou energetické audity, monitoring energie, energetické modely, pinch metodika, porovnávání s referenčními hodnotami (benchmarking), správná obsluha a údržba.

Mezi návrhy opatření můžeme zahrnout:

 • Budovy- (výměna oken, dveří, zateplení obvodového pláště (snižování tepelných ztrát), odrazivá folie za radiátory, optimalizovat provoz spotřebičů)
 • Vytápění (instalace termostatických hlavic, tepelná izolace rozvodu, náhrada parních otopných soustav teplovodní)
 • Větráni – (pravidelné revize vzduchových filtru, výměna přirozeného větrání za regulovatelné (rekuperace tepla)
 • Chlazení – (užití pohonu s regulaci otáček)
 • Osvětlení – (instalace úsporných zdrojů, proškolení osob k hospodaření (vypínaní osvětlení v prostorech kde je pohyb osob na minimu)
 • TUV- (tepelná izolace rozvodu, instalace měřičů na úsporu ) 

Příklady energetického managementu:

 • zvyšování energetické účinnosti na straně spotřeby, opravou nebo náhradou stejného typu spotřebiče nebo výměnou za vyšší typ spotřebiče (včetně rozšířené funkčnosti)
 • optimalizace spotřeby energie (ve snímku časového dne)
 • snižování energetických ztrát (využívání možného potenciálu budov)
 • snižování provozních energetických nákladů - přímo závislé na nákupní ceně energie
 • využití energie z odpadů
 • využití energie z obnovitelných zdrojů
 • energetické konzultace a poradenství (předprodejní a prodejní poradenství)
 • monitorování cen energií na energetické burze a u jednotlivých obchodníků s energiemi
 • veřejně přístupný energetický marketing (výchovné, vzdělávací a školící akce)


Závěr

Pro zavedení systému energetického managementu pro města nebo obce, je nejvhodnější variantou aby byla zřízena funkce energetického manažera pro oblast energetiky - pro energetickou efektivnost k tomu aby bylo zajištěno např. sledování spotřeby energie a dalších výkonu, které úzce souvisí s oblastí hospodaření s energií.

V případě realizace jednotlivých opatření, ne vždy jsou nutné finanční  prostředky.

98 Např. školení zaměstnanců o správném větrání v zimním období - nulové náklady

99 Např. pořízení teploměrů do jednotlivých  místnosti - nižší pořizovací náklady

Energeticky manažer porovnává výsledky a zjišťuje, zda zavedena opatřeni vedla k dosažení vytyčených cílů.