Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

3 Základní jednotky, značky symboly

3.2 Základní jednotky, se kterými se mužem setkat u energetického audituOznačení Název Jednotka
A Celková plocha obálka budovy [m2]
n 50 Intenzita výměny vzduchu budovy při přetlaku 50 Pa [ 1/h ]
A/V Objemový faktor tvaru budovy- geometrická charakteristika budovy m2/m3
b činitel teplotní redukce [ - ]
CF Roční přínosy projektu [ Kč ]
CFt Cash-flow projektu v roce t [ Kč ]
d Tloušťka [ m ]
Evyt Potřeba tepla na vytápění [ GJ ]

Účinnost [ - ]
HT Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla [ W.K-1 ]
iLv Součinitel spárové průvzdušnosti [ m2.s-1.Pa-0,67 ]
IN Vnitřní výnosové procento [%]
NPV Čistá současná hodnota [Kč]
Q Tepelná ztráta, tepelný zisk [W]
QC Tepelná ztráta objektu [W]
Qfuel,DHH Energie pro přípravu teplé vody [GJ/rok]
QAux,H Spotřeba pomocné energie na vytápění [GJ/rok]
R Tepelný odpor [ m2.K.W-1 ]
Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [ m2.K.W-1 ]
Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [ m2.K.W-1 ]
r Diskont [%]
Tds Reálná doba návratnosti [rok]
Ts Prostá doba návratnosti investice [rok]
U Součinitel prostupu tepla [ W.m-2.K-1 ]
Uem Průměrný součinitel prostupu tepla [ W.m-2.K-1 ]
Uem,N Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [ W.m-2.K-1 ]
UN Požadovaný součinitel prostupu tepla [ W.m-2.K-1 ]
V Objem vytápěné části budovy, vytápěné zóny [ m3 ]
V Průvzdušnost [ m3/s ]
θae Teplota venkovního vzduchu [ ̊C ]
θdm Průměrná denní teplota venkovního vzduchu [ ̊C ]
θe Teplota vnější, výpočtová [ ̊C ]
θi Teplota vnitřní, výpočtová [ ̊C ]
θim Převažující vnitřní návrhová teplota [ ̊C ]
λ Součinitel tepelné vodivosti materiálu [ W.m-2.K-1 ]
Ψ Lineární činitel prostupu tepla [ W.m-2.K-1 ]
c Měrná tepelná kapacita [ J.kg-1.K-1 ]
e Emisivita, vyzařovaní [ - ]