Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

3 Základní jednotky, značky symboly

3.3 Základní jednotky, se kterými se mužem setkat u průkazu energetické náročnosti budov


Označení Název Jednotka
A Celková plocha obálka budovy [m2]
A/V Objemový faktor tvaru budovy- geometrická charakteristika budovy m2/m3
V Objem zóny budovy [m3]
Vj Objem j-té zóny budovy [m3]
b Činitel teplotní redukce [ - ]
UR Součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]
Uem Vypočtená hodnota průměrného součinitele prostupu [W.m-2.K-1]
Uem,R Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1]
Uem,RJ Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy [W.m-2.K-1]
Uem,N,20,R Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy [W.m-2.K-1]
UN,20j Normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C [W.m-2.K-1]
∆Uem,R Přirážka na vliv tepelných vazeb [W.m-2.K-1]
HT Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla [W.K-1]
ηH, dis Účinnost sdílení energie na vytápění [% ]
ηH, em Účinnost sdílení energie na vytápění [% ]
ηc, em Účinnost distribuce energie na chlazení [% ]
ηC, em Účinnost sdílení energie na chlazení [% ]
ηW, gen Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody [% ]
RH+, gen Účinnost zdroje úpravy vlhkosti vzduchu [% ]
EERC, gen Chladící faktor zdroje chladu [-]
SFPahu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání [W.s/m3]
QW, st Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody [Wh/l.d]
QW, dis Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody [Wh/m.d]
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [kW]
pL, lx Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny [W/m2.lx]
Celková primární energie [MWh/rok]
Obnovitelná primární energie [MWh/rok]

Neobnovitelná primární energie [MWh/rok]
θim Převažující vnitřní návrhová teplota [ ̊C ]