Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

2 Základní pojmy

Mezi pojmy, se kterými se můžete setkat v energetice lze zařadit následující:

 • Zdroje energie - všechny zdroje, z nichž využitelná energie může být odebrána rovnou nebo prostřednictvím konverze nebo transformačního procesu (například tuhá paliva, kapalná paliva, sluneční energie, biomasa, atd.)
 • Alternativní zdroj energie - je jiný než běžný zdroj energie (např. odpadní teplo z chemické výroby, geotermální energie, energie proudícího vzduchu atd.)
 • Nositel energie - hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů
 • Spotřeba energie - množství využité energie
 • Potřeba tepla -  teplo, které je třeba dodat vytápěnému prostoru pro zajištění požadované teploty vytápěného prostoru v daném období při ideální otopné soustavě. 
 • Energetická soustava - souborem výroben energie (elektrické, tepelné, plynu) se zařízením pro rozvod a spotřebu této energie (elektrizační soustava, plynárenská soustava a soustava centralizovaného zásobovaní teplem)
 • Distribuční soustava - vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV (s výjimkou vybraných vedení, která jsou součástí přenosové soustavy), a dále vedení a zařízení 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systému měření,, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
 • Odběrné místo - místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka
 • Energetickou náročností budovy - vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení,
 • Budovou s téměř nulovou spotřebou - energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů
 • Technický systémem budovy - zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů
 • Průkaz energetické náročnosti - dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy
  • Ukazatel energetické náročnosti – tady patří celková primární energie za rok,  neobnovitelná primární energie za rok,  celková dodaná energie za rok,  dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, průměrný součinitel prostupu tepla,  součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, účinnost technických systémů.
 • Energetická účinnost – poměr, nebo jiný kvantitativný vztah, mezi výstupem činnosti, služby, zboží nebo energie a vstupem energie
 • Účinností užití energie - míra efektivnosti energetických procesů, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož procesu, vyjádřená v procentech
 • Energetické hospodářství - soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií
 • Úspora energie - množství ušetřené energie určené měřením nebo výpočtem spotřeby energie před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení účinnosti užití energie a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují
 • Systém managementu hospodaření s energií - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících součástí organizace, které tvoří energetickou politiku, cíle a slouží k jejich dosahování.
  • Ukazatel energetické náročnosti EnPI - organizace stanovená kvantitativní hodnota nebo měřítko energetické náročnosti 
  • Vypočtená spotřeba energie - energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva
 • Energetické služby - činnosti a jejich výsledky ve vztahu k poskytování a/nebo využívání energie
 • Poskytovatel energetických služeb -  fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie zařízení konečného uživatele, či v rámci jeho budovy