Studijní materiály

1 Realizace energeticky úsporných opatření, řízení projektů

Energetické hospodářství díky technologickým možnostem představuje komplexní problematiku, kterou je potřeba řešit systémově. Snižovat náklady na energie můžeme různými způsoby. Jde o to realizovat úsporná opatření, u kterých je rychlá návratnost. Správná identifikace a realizace správných úsporných opatření umožní ušetřit až 60 % nákladů na energie i v krátkém časovém horizontu.

Hlavním cílem energeticky úsporných opatření je nejenom úspora energie ale hlavně snížení nakladu či už se jedná o vytápění, provoz, ale i mimo jiné zkvalitnění vnitrního prostředí posuzovaného objektu.

Nástrojem pro realizaci energeticky úsporných opatření je energetický audit. Výsledkem energetického auditu specifického pro určitý systém je podrobný popis systému a všech úsporných opatření, včetně různých variant týkajících se tohoto systému a popisu jejich nákladů a přínosů.

Energetické audity specifické pro určité systémy představují vysoký potenciál úspor ve srovnání s aktuální spotřebou energie v daném systému.


Postup

První krok

Na základě výsledků analýza stávajícího stavu jsou navržena úsporná opatření ve formě technických návrhů zaměřených na odstranění dílčích stavů nehospodárnosti v jednotlivých auditovaných systémech

Druhý krok 

Kvantifikace účinků a nároků jednotlivých úsporných opatření na bázi :

 • roční úspory energie
 • úspor nákladů na energii
 • investičních nákladů spojených s realizací opatření
 • provozních nákladů po realizaci opatření
 • stanovení prosté doby návratnosti

Třetí krok

 • Formulace variant projektu úspor energie sestavených z množiny úsporných opatření. Jednotlivé varianty jsou tvořeny souborem dílčích úsporných opatření odlišného rozsahu z hlediska energetického, ekonomického a ekologického efektu. 

Druhy úsporných opatření:

 • zateplování budov (exteriéru, vnější zateplení sten, tepelně izolační omítka)
 • zateplování střech, výměna oken 
 • využití odpadní energie
 • regulace tepelné soustavy
 • tepelná izolace rozvodu a teple vody
 • instalace obnovitelných zdrojů energie, kogenerační jednotky


Financování

Energeticky úsporná opatření je možné financovat dvěma způsoby: a to buď

 • vlastní zdroje
 • cizí zdroje (úvěry, granty, různé dotační programy- tady je nutno splnit předepsané podmínky)

Financování projektu z vlastních zdrojů je v mnoha případech méně výhodné, protože při využití výhodného úvěru by mohli byt úsporná opatření realizována dříve a ve většině případu za nižší náklady.

Financování projektů z dotací je velice výhodné, ale není vždy jisté, zda dotaci projekt získá, protože ani po splnění všech předepsaných podmínek nebývá dotace nároková. Všechny typy financování je možné různě kombinovat, čímž se v některých případech, může dosáhnout vyšší efektivity investice.


Časová náročnost

Realizace úsporných opatření projektu představuje systém různých kroků a etap a proto časová náročnost je u každého projektu individuální. Může se jedná od dvou až tri týdnu až po přibližně 2 měsíce.

Kompletní připravenost nejenom projektové dokumentace ale také součinnost zadavatele dokáže zpracování hodně urychlit.