Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem - studijní materiály

2 Plyn

Trh s plynem 

Od 1. ledna 2007 došlo k plnému otevření energetického trhu. Začali vznikat dodavatelské a distribuční společnosti. 

Trh se zemním plynem je v České republice plně liberalizován, všichni zákazníci si tak mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu.

Aby mohli prodávat plyn i obchodníci, kteří nemají vlastní distribuční soustavu, byla distribuce oddělena od prodeje samotného plynu (podobně jako u elektřiny). Zároveň je zákonem nařízeno, že majitelé a provozovatelé distribučních soustav musejí tyto poskytnout obchodníkům. Obchodovat s plynem smějí pouze subjekty s patřičným oprávněním – licencí. 

Pokud si tedy zákazník vybere jiného dodavatele, než toho, na jehož distribuční soustavu je napojen, má distribuci zaručenou zákonem.

Území ČR je rozděleno do 3 distribučních oblastí (níže obr.), a každou oblast má na starosti jiný distributor.


Jak je vidět  RWE má pod svými křídly největší část území ČR.

Ke změně došlo v průběhu listopadu 2013 kde společnost RWE sloučila regionální distribuční oblasti do jedné RWE GasNet. V důsledku sloučení dochází ke sjednocení cenové hladiny. 


Cena plynu

Cena plynu se skládá z regulované složky (přeprava a distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a z neregulované složky ceny za energii plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity plynu, cenu za strukturování dodávky plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů, uskladněním plynu v zásobnících na plyn) a obchodní marži Dodavatele. Regulované ceny jsou pevné a neměnné, jejich výši nemůže zákazník žádným způsobem ovlivnit. Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří až 70 % výsledné ceny dodávky zemního plynu, může zákazník ovlivnit právě volbou svého nového Dodavatele.


Př. faktury za zemní plyn

Hlavička


Jak je vidět v hlavičce jsou uvedeny kontaktní a identifikační údaje společnosti, včetně adresy, IČ a DIČ. Pravý sloupeček je pro vás zajímavější. Každá faktura má své unikátní číslo, podle kterého je možné ji dohledat. 

Za zmínku stojí také specifikace zákaznické skupiny. V uvedeném příkladu se jedná o vyúčtování domácnosti.


Vysvětlení faktury


Následuje slovní vysvětlení faktury s popisem skutečného odběru v m³ a MWh. 

Pro převod mezi jednotkami se využívá přepočtový koeficient tzv. spalné teplo. Podrobnější vzorec je vždy uveden na druhé straně vyúčtování.

Každá faktura musí obsahovat informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné. Zároveň musí být vymezeno zúčtovací období.


Detaily


Detail spotřeby slouží k dodatečné kontrole. Spotřeba se uvádí jak v m³, tak MWh. Zjistíte též počáteční či konečný stav plynoměru. Informace o tom, jakým způsobem proběhl odečet plynoměru, se maskuje pod nic neříkající kódy. V případě ukázkové faktury se jedná o varianty „03“ a „A“. Zkratka „03“ říká, že proběhl fyzický odečet pomocí načtení čárového kódu. Zatímco označení „A“ se používá pro automatický odhad.

Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. 

Spálením 1 m³ plynu ze dvou různých zdrojů může vzniknout rozdílné množství energie. Právě energetickou efektivitu udává spalné teplo. Průměrná hodnota 1 m³ = 10,55 kWh.

Poslední neznámou položkou v tabulce je přepočítací neboli objemový koeficient. Jedná se o číslo, které se používá k přepočtu objemu plynu naměřeného plynoměrem. Tato hodnota se mění v závislosti na teplotě a tlaku okolního prostředí. Právě přepočítací koeficient slouží jako korekce, aby nedocházelo k nepřesnostem ve vyúčtování.

Platba za služby operátora trhu - Konečné ceny plynu se skládají z více částí. Zjednodušeně se dá říct, že platíte nejen za odebranou energii, ale i za provoz přenosové soustavy. Právě poplatky za distribuci míří na údržbu plynovodní sítě. Ceny, napevno stanovuje Energetický regulační úřad. Patří sem i platby za služby operátora trhu.

Platba za ostatní služby dodávky - Komoditní složka ceny udává vaši skutečnou spotřebu. Množství spotřebované energie je vyjádřeno nejen v MWh, ale také v penězích. Stálý měsíční plat je paušál, který dodavateli automaticky platíte bez ohledu na spotřebu.

Obě položky spadají do tzv. neregulovaných poplatků. Jejich výši si určuje každý dodavatel sám na základě své obchodní strategie. Díky tomu dochází i k několika tisícovému cenovému rozpětí mezi společnostmi.

Daň ze zemního plynu - daň z přidané hodnoty platí pro všechny odběratele. 


Závěr


Závěrečná část obsahuje užitečné informace, kontakty na dodavatele i státní instituce. Pokud chcete reklamovat vyúčtování, najdete na úplném konci dokumentu náležité informace.


Subjekty trhu 

Na níže uvedeném obr.  jsou znázorněny účastníci trhu s plynem.


Subjekty působící na trhu s plynem a jejich funkce:

  • Výrobci - subjekty, které se zabývají těžbou zemního plynu a dodávají jej do plynárenské soustavy.
  • Provozovatel přepravní soustavy - Provozovatel přenosové soustavy je NET4GAS
  • Provozovatelé podzemního zásobníku plynu - v ČR působí tři provozovatelé zásobníku plynu.
    - RWE Gas Storage, s.r.o.
    - MND Gas Storage a.s.
    - SPP Starage
  • Oprávněný zákazník - jedná se o koncového spotřebitele. Jsou to všichni zákazníci. kteří odebírají zemní plyn, protože všichni již mají právo na volbu dodavatele dle vlastního výběru.


Pozn: 01.01.2016 vstoupila v platnost vyhláška č.349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem